neděle 24. června 2018

Mešní orace – slavnost Narození sv. Jana Křtitele

Porovnání překladu a misálové parafráze orací ze slavnosti Narození sv. Jana Křtitele.

Vstupní modlitba

Latinsky Můj překlad Parafráze v misálu
Deus, qui beatum Ioannem Baptistam suscitasti, ut perfectam plebem Christo Domino præpararet, da populis tuis spiritalium gratiam gaudiorum, et omnium fidelium mentes dirige in viam salutis et pacis. Bože, ty jsi povolal svatého Jana Křtitele, aby dokonale připravil lid pro Krista Pána; dej svým zástupům milost duchovní radosti a uveď mysli všech věřících na cestu spásy a pokoje. Bože, tys vyvolil svatého Jana Křtitele, aby připravil lid ochotný přijmout Krista; dej svému lidu pravou radost a veď všechny, kdo v tebe věří, po cestě pokoje a spásy.

Oficiální český překlad v tomto případě nijak zásadně neustřeluje; je zde ovšem několik významových posunů.

Latinské sloveso „suscitare“, které je oficiálně přeloženo jako „vyvolit“, nemá přesný český ekvivalent, který by bylo možné zde použít. Jeho význam (v tomto kontextu) je někde mezi mezi „přimět“ a „povzbudit“ (k nějaké činnosti). Sloveso „povolat“ pokládám za lepší volbu než „vyvolit“, neboť na rozdíl od „vyvolit“ vyjadřuje aktivní pobídku k činnosti.

Latinská vazba „ut perfectam plebem Christo Domino præpararet“, kterou by snad někdo mohl číst doslova „aby Kristu Pánu připravil dokonalý lid“, ve skutečnosti znamená „aby Kristu Pánu připravil lid tím, že ho přivede k dokonalosti“: akusativ „perfectam“ (dokonalý) není v tomto případě přívlastek rozvíjející jméno „plebs“ (lid), nýbrž druhý předmět slovesa „præpararet“ v rámci vazby dvou akusativů, který vyjadřuje výsledek děje: tj. „připravit koho (1. akusativ - „lid“) jako co (2. akusativ - „dokonalý“). Zdá se, že oficiální překladatel si tu poněkud nevěděl rady, a patrně mu bylo žinantní mluvit o „dokonalém lidu“, tak mírně zaimprovizoval a vnesl do textu myšlenku „přijetí“ (Krista). I kdybychom se s tímto rozvedením (zbytečně ukecaným, řekl bych) smířili, bylo by třeba překládat druhý akusativ jako výsledek děje, nikoliv jako přívlastek: tedy „aby připravil lid k ochotě přijmout Krista“ apod.

Latina má vícero slov, které se do češtiny překládají jako „lid“: zde se vyskytuje „plebs“ („chudý, neurozený, podřízený lid“), a „populus“ („lid“ ve smyslu „celá populace“, „národ“). „Populus“ je navíc v plurálu, což do češtiny doslova převést nelze. Prosté opakování slova „lid“ v oficiálním překladu však působí neústrojně.

Vždy když si oficiální překladatel neví rady s určitým latinským obratem, má v zásobě univerzální inflační přívlastek „pravý“. Zde byl zřejmě na rozpacích z obratu „spiritalium gaudiorum gratia“, tj. doslova „milost duchovních radostí“, což přeložil jako „pravá radost“. Souhlasím s tím, že plurál zní v češtině podivně, ale jinak nevidím důvod, proč nepřekládat přesně.

Jiným typickým rysem oficiálního českého překladu je jakýsi křečovitý optimismus, v jehož rámci se automaticky předpokládá, že vše je v zásadě v pořádku, neexistuje žádný zásadní palčivý problém, o jehož řešení by bylo třeba prosit. Proto zatímco latina bez iluzí prosí, aby nás Bůh na cestu pokoje teprve uvedl, českému překladateli to zjevně přišlo málo sluníčkové, a tak změnil vid na nedokonavý, dávaje tak implicitně na srozuměnou, že na cestě pokoje a spásy se samozřejmě již dávno nalézáme.

Modlitba nad obětními dary

Latinsky Můj překlad Parafráze v misálu
Tua, Dómine, munéribus altária cumulámus, illíus nativitátem honóre débito celebrántes, qui Salvatórem mundi et cécinit affutúrum, et adésse monstrávit. Pane, zahrnujeme dary tvé oltáře, abychom oslavou po zásluze vzdali čest narození toho, jenž nejen předpověděl příchod Spasitele, ale také ukázal, že již je zde. Přijmi, Bože, tyto dary, které klademe na tvůj oltář v den, kdy slavíme narozeniny svatého Jana Křtitele; na jeho přímluvu dej i nám poznat, že se přiblížil čas spásy.

Jak patrno, oficiální české znění orace snad ani nemá ambici být překladem: překladatel si svůj text zkrátka vymyslel. Snad mu v latinském originálu chyběla explicitní prosba, tak formuloval vlastní; snad mu originální znění přišlo příliš sebevědomé. Co to ovšem má znamenat, že se „přiblížil čas spásy“? To, o čem mluvil Jan Křtitel, byl příchod Krista Spasitele. Ten se ovšem již odehrál: čas spásy je již 2000 let zde. Nebo co jiného se podle překladatele „přiblížilo“ a my to máme „poznat“? Opravdu nevím.

Na překladech těchto dvou orací je dobře patrný typický rys přístupu českého překladatele, jímž je nivelizace významu. Naznačuje orace příliš velký problém (jako zde vstupní modlitba)? Formulaci ztlumíme. Je orace naopak příliš „jednostranně“ radostná (jako modlitba nad dary)? Doplníme „povinnou“ prosbu. Výsledkem je přeměna úderných, vyhraněných a významem nabitých latinských formulací na banální a frázovitý „church-speak“, který sotvakoho zaujme.

Závěrečná modlitba

Latinsky Můj překlad Parafráze v misálu
Cæléstis Agni convívio refécti, quǽsumus, Dómine, ut Ecclésia tua, sumens de beáti Ioánnis Baptístæ generatióne lætítiam, quem ille prænuntiávit ventúrum, suæ regeneratiónis cognóscat auctórem. Občerstveni hostinou nebeského Beránka tě Pane prosíme, ať tvá Církev, radující se z narození svatého Jana Křtitele, pozná původce svého znovuzrození v tom, jehož příchod on předpověděl. Pane Ježíši Kriste, ty jsi ten Beránek, kterého poznal svatý Jan Křtitel; ty nás občerstvuješ svým tělem a krví; shlédni na svou církev a dej nám poznat, že jsi původce našeho znovuzrození k věčnému životu.

Opět nejde o překlad, nýbrž maximálně o parafrázi „na motivy“. Překladatel dokonce změnil adresáta modlitby: v originále je jím Bůh Otec, v „překladu“ Kristus. V české verzi pochopitelně není zachováno nic z rétorického vtipu originálu: ten je postaven na paralelismu slov „generatio“ (narození) a „regeneratio“ (znovuzrození): radujeme se z narození toho, kdo předpověděl původce našeho znovuzrození. Ztracenou pointu latinského originálu pak česká verze nahrazuje typickou explicitností a mnohomluvností: z „občerstveni hostinou“ se stalo „občerstvení tělem a krví“; ze „znovuzrození“ je „znovuzrození k věčnému životu“.

Žádné komentáře
Vložit komentář